Các doanh nghiệp đánh giá thực tế khóa học như thế nào?

Nguyễn Khoa Diệu Hiền

“Lớp học thực sự tạo hứng thú và thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực. Đồng thời mang lại những kiến thức hết sức thiết yếu, quan trọng cho việc thấu cảm nhân viên cũng như thiết kế hành trình trải nghiệm tích cực giúp gắn bó và nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên”

Nguyễn Khoa Diệu Hiền
Giám Đốc Quản trị trải nghiệm nhân viên – FPT Telecom

Trang Lê

“Những chia sẻ cách nghĩ cách làm và kinh nghiệm thực tế của giảng viên khoá học đã mang lại cho tôi nhiều kiến thức và đặc biệt là truyền cảm hứng đúng tâm của người làm HR và làm quản lý giúp tôi tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn”

Trang Lê
Phó Giám đốc – Spectos Asia Ltd

CEO

“Với doanh nghiệp văn hoá là bản sắc, là thứ mà không ai có thể cạnh tranh hay sao chép. Một doanh nghiệp phải có văn hoá nhất quán thì mới tìm được những nhân sự nhất quán. Từ đó những nhân sự này mới có thể phát huy được hết năng lực tiềm ẩn của mình”

 

— Đỗ Thành Luân
CEO & Founder – CEO DLS Inc

Nguyễn Khoa Diệu Hiền

Nguyễn Khoa Diệu Hiền
Giám Đốc Quản trị trải nghiệm nhân viên – FPT Telecom

“Lớp học thực sự tạo hứng thú và thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực. Đồng thời mang lại những kiến thức hết sức thiết yếu, quan trọng cho việc thấu cảm nhân viên cũng như thiết kế hành trình trải nghiệm tích cực giúp gắn bó và nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên”

Trang Lê

Trang Lê
Phó Giám đốc – Spectos Asia Ltd

“Những chia sẻ cách nghĩ cách làm và kinh nghiệm thực tế của giảng viên khoá học đã mang lại cho tôi nhiều kiến thức và đặc biệt là truyền cảm hứng đúng tâm của người làm HR và làm quản lý giúp tôi tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn”

CEO

Đỗ Thành Luân
CEO & Founder – DLS Inc

“Với doanh nghiệp văn hoá là bản sắc, là thứ mà không ai có thể cạnh tranh hay sao chép. Một doanh nghiệp phải có văn hoá nhất quán thì mới tìm được những nhân sự nhất quán. Từ đó những nhân sự này mới có thể phát huy được hết năng lực tiềm ẩn của mình”

 

Xin chúc mừng đã hoàn thành đăng ký khóa học.
Chuyên viên của ACEX sẽ sớm liên hệ trong vòng 24h làm việc

Đồng ý